Wczytuję dane...
Regulamin

I.  PODSTAWOWE INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.  Dokonanie zakupów w naszym sklepie oznacza akceptację regulaminu.


2. Właścicielem sklepu internetowego klonovski.pl jest firma COSMO Joanna Klonowska.


3. Firma COSMO Joanna Klonowska została zarejestrowana pod numerem 57479/2008 dnia 02.02.2008 r. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) UM w Poznaniu , prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Numer NIP: 7792203000      REGON: 300761155

 

4.Firma jest zarejestrowana pod adresem ul. Głogowska 55/57 60-738 Poznań.

 

5.Sklep internetowy klonovski.pl prowadzi sprzedaż oferowanych produktów za pośrednictwem Internetu.


6. Wszystkie ceny podane w sklepie są wyrażone w PLN i zawierają 23% podatek VAT. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki.

7. Rejestracja jest bezpłatna. Przekazane dane osobowe są poufne, podlegają ochronie ustawowej, nie będą udostępniane osobom trzecim oraz będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Wypełnienie formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Zamawiający ma prawo do zmiany swoich danych oraz żądania wycofania ich z bazy sklepu.


8.Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych pozycji i wycofywania poprzednich, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i konkursów. Zmiany te nie dotyczą przyjętych i potwierdzonych zamówień.


9.Zabrania się kopiowania, używania do celów handlowych i innych oraz prezentacji na jakichkolwiek stronach internetowych wszelkich zdjęć zamieszczonych w sklepie jako będących własnością sklepu.


10.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów prosimy o kontakt: kontakt@klonovski.pl  lub tel: 533 478 951.


II.  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1.Zamówienie może złożyć osoba mająca swoje konto w sklepie lub osoba, która poda wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z niepełnymi danymi lub budzącymi wątpliwości.


2. Sposoby składania zamówień:
a. Zakupy w sklepie internetowym – forma podstawowa
b.Telefonicznie lub SMS na nr: 533 478 951
c.e-mailowo: kontakt@klonovski.p


3. Zakupy w sklepie
Po prawidłowym dokonaniu zakupu produktu lub produktów na adres e-mailowy Zamawiającego przesłana zostaje informacja o przyjęciu zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży wiążącej obie strony z wszelkimi konsekwencjami.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczeniu opłat za towar czy koszty przesyłki lub niezgodności w przedmiocie zamówienia Kupujący ma prawo do niezwłocznego zgłoszenia powyższego w formie pisemnej poprzez e-mailowy formularz kontaktowy.


4. Zamówienia telefoniczne. Przyjmowane są każdego dnia roboczego w godzinach 10:00-15:00. Osoba uprawniona do przyjmowania zamówienia jest zobowiązana do zarejestrowania danych niezbędnych do realizacji zamówienia i ich ponownego odczytania celem uniknięcia pomyłek.

5. Zamówienia na adres e-mailowy powinny zawierać wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia, a w szczególności: nazwisko i imię Zamawiającego, dokładny adres, jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia ( kolor, długość, ilość), wybraną formę płatności ( przelew na konto czy przy odbiorze), dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, gdy Kupujący jest zainteresowany jej wystawieniem.


III. AKCEPTOWANE PŁATNOŚCI


1. Przedpłata - przelew na konto


2. Płatność przy odbiorze (za pobraniem)


3. Karta płatnicza, kredytowa ( przelewy24.pl)


4.Dla wysyłki za granicę płatność tylko przelewem lub kartą.


IV. WYSYŁKA I JEJ KOSZTY


1.Sklep wysyła paczki za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD.


2.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia wynikające z winy Firmy Kurierskiej DPD.


3. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Koszty te obejmują przesyłkę kurierską i opakowanie, pakowanie i przygotowanie towaru do wysyłki.


4.Wysyłka realizowana jest w dni robocze.


5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cennika wysyłki.


6. Towar jest dostarczany na adres wskazany przez Zamawiającego.


7. Realizacja zamówienia z przedpłatą na konto jest realizowana niezwłocznie po zaksięgowaniu przelewu na konto firmowe, za wyjątkiem produktów, w opisie których jest informacja o dłuższym czasie oczekiwania.


8. Realizacja zamówienia za pobraniem następuje w 24 godziny od potwierdzenia zamówienia, za wyjątkiem produktów, w opisie których jest informacja o dłuższym czasie oczekiwania.


9.Wysyłka za granicę realizowana jest niezwłocznie po otrzymaniu przedpłaty w formie przelewu lub płatności kartą ( nie ma przesyłek pobraniowych), za wyjątkiem produktów, w opisie których jest informacja o dłuższym czasie oczekiwania.


10.W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie Zamawiający zostanie poinformowany w jakim czasie zamówienie może być zrealizowane i podejmuje decyzje o oczekiwaniu lub anulowaniu zamówienia.


V. ZWROTY, WYMIANA I REKLAMACJE


1.Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów na www,klonovski.pl


W przypadku nabycia produktów na www.klonovski.pl mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy:
Przede wszystkim chcemy Państwa poinformować, że w przypadku odesłania produktów mogą Państwo użyć formularza zwrotu załączonego do Państwa zamówienia.
Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu.
W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę COSMO Joanna Klonowska, ul. Głogowska 55/57 60-738 Poznań, kontakt@klonovski.pl tel: 533478951 w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku.
Mogą Państwo wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności.
W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej .
Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.
Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Alternatywnie mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej.

- Adresat: COSMO Joanna Klonowska, ul. Głogowska 55/57 63-738 Poznań
- Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
-  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta
- Adres konsumenta
- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*) niepotrzebne skreślić
i przesłanie go do nas na poniższy adres:
COSMO Joanna Klonowska, ul. Głogowska 55/57 60-738 Poznań, które pozostają nienaruszone.
2. Zwroty płatności

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu, w przypadku płatności za pobraniem na konto wskazane przez kupującego.


3.Dopuszcza się możliwość wymiany produktu na inny ze względu na nieodpowiedni wybór koloru w terminie 14 dni kalendarzowych. Wymiana następuje po otrzymaniu zwrotu towaru do wymiany pod warunkiem, że produkt jest w nienaruszonym stanie i oryginalnym, nie zniszczonym opakowaniu – w innym wypadku nie ma możliwości wymiany. Koszt przesyłki w obie strony pokrywa Kupujący.


4. W przypadku otrzymania przez Klienta produktu wadliwego lub niezgodnego z opisem na koszt sklepu wymienia się produkt na pełnowartościowy w przeciągu 5 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej. Informacja o wadzie towaru musi być przekazana do sklepu niezwłocznie po otrzymaniu towaru. Możliwy jest również zwrot pieniędzy na życzenie klienta.


VI. FAKTURY VAT


1. Na życzenie Zamawiającego sklep wystawia fakturę VAT.


2.Klient jest zobowiązany do podania w formularzu zakupu lub niezwłocznie e-mailowo w dniu zakupu wszystkich niezbędnych danych koniecznych do wystawienia faktury.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.

2. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Tobą a COSMO Joanna Klonowska, których przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu www.klonovski.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.